Trasy spływów pontonowych na rz. Kwisie

Opis doliny rzeki Kwisy

Kwisa bierze swój początek w Górach Izerskich, gdzie na wysokości 940-1090 m wy­pły­wa­ją trzy źródliskowe potoki Wid­ły I, II, III. Rzeka ma dłu­gość 140,360 km, swój bieg kończy w Bobrze przed Ża­ga­niem. Kwisa nie jest zbyt trud­na do płynięcia, szlak wodny jest bardzo malowniczy i róż­no­rod­ny. Prawdziwy relaks od­czu­wa, się płynąc trasą od Klicz­ko­wa przez Bory Dol­no­ślą­skie. Nurt w rzece jest bystry, woda czysta i obfitująca w ry­by. Zamieszkują tu rów­nież Bobry, co widać po dużej ilości drzew spu­szczo­nych do rzeki, można spotkać też we­so­ło ba­rasz­ku­ją­ce wy­dry. Rze­ka w więk­szej części jest nie­ure­gu­lo­wa­na, stąd często na tra­sie spływu, możemy natknąć się na zwalone pnie drzew oraz wysokie skarpy brzegów, od­sła­nia­ją­ce przekrój geo­lo­gicz­ny ziemi. Brzegi porośnięte są drze­wa­mi, wśród nich wzrok przy­cią­gaj­ą głównie, dęby o im­po­nu­ją­cych rozmiarach. Dzie­wi­czy wygląd Doliny Rze­ki Kwi­sy zapewnia nam niepowtarzalne wrażenia i sprawia, że pragniemy tu powracać.

 

Trasa I na odcinku Nowa Wieś-Osieczów

Długość odcinka: 8,450 km|
Czas spływu: 3 godziny

 Początek trasy zaczyna się przy moście dro­go­wym, po­ło­żo­nym na drodze Nowa Wieś-Kierż­no. Po kilku minutach spły­wu trafiamy na próg wod­ny około 1,20 m wysokości. Znaj­du­je się on pod drewnianą kładką dla pieszych, która jest w bardzo złym stanie tech­nicz­nym (spa­ce­ry po niej nie­wska­za­ne). Następnie płyniemy wśród pól i łąk położonych, po obu brzegach rze­ki, bujnie porośniętych krzewami. W środ­ku Tomisławia prze­pły­wa­my, pod drewnianą kład­ką wiszącą na linach, łącząca miej­sco­wo­ści To­mi­sław i Osie­czów.
Spływ kończymy przed mo­stem drogowym w Osie­czo­wie. Trasa malownicza i łatwa do pły­nię­cia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trasa II na odcinku Tomisław-Osiecznica

Długość odcinka: 5,850 km
Czas spływu: 2,5 godziny

Zaczynamy przy moście drogowym, po­ło­żo­nym na drodze Tomisław-Osieczów. Po prze­pły­nię­ciu około 100 m, natrafiamy na próg re­gu­la­cyj­ny o wysokości 1 m, przepływamy środ­kiem w wyrwie w progu. Dalej płyniemy już spokojnie, wśród łąk i pól położonych nad rzeką. Przed Osiecznicą czekają na nas dwa bar­dzo wysokie stopnie o wysokości 2,20 m. Stopnie mogą pokonać, tylko osoby do­świad­czo­ne, dla mniej doświadczonych wskazane prze­no­sze­nie pontonów. W miejscowości Osiecz­ni­ca trafiamy na tzw. Diablą Tamę. Na długości 60 m mamy duży spadek wody, nurt jest tu szybki, a z wody wystają duże kamienie, dlatego w przypadku braku wprawy w po­ko­ny­wa­niu trudniejszych odcinków rzeki , proponujemy przenoszenie lub przeciągnięcie pontonów. Za Diablą Tamą staramy się ominąć wystające głazy z wody, po czym wypływamy na spokojną wo­dę zalewu przy jazie i elektrowni wodnej w Kliczkowie. W tym miejscu, z lewej strony koń­czy­my spływ. Trasa bardzo trudna, w związku z wysokimi progami oraz Diablą Tamą.

 

 

 

 

 

 

Trasa III na odcinku Kliczków-Przejęsław

Długość odcinka: 3,450 km
Czas spływu: 1 godzina

Zaczynamy spływ na wysokości bramy wjaz­do­wej na teren Zamku Kliczków. Po przepłynięciu 300 metrów, mijamy nowo budowaną elek­tro­wnię wodną. Dalej płyniemy przez tereny leśne. Brzegi są tu mocno porośnięte krze­wa­mi, możemy również zaobserwować po­je­dyn­cze dęby o imponujących rozmiarach.Spływ kończymy przy moście drogowym w Prze­ję­sła­wiu. Istnieje możliwość przedłużenia spływu o 1300 m , wówczas kończymy przed jazem i elektrownią wodną w Przejęsławiu. Tra­sa bardzo łatwa do płynięcia, polecana dla po­cząt­ku­ją­cych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa IV na odcinku Kliczków-Ławszowa

Długość odcinka: 8,040 km
Czas spływu: 3 godziny

Spływ zaczynamy na wysokości bramy wjaz­do­wej na teren Zamku Kliczków. Po przepłynięciu 300 m mijamy nowo budowaną elek­tro­wnię wod­ną. Dalej płyniemy przez tereny leśne. Brzegi są tu mocno porośnięte krze­wa­mi, możemy zaobserwować pojedyncze dęby o im­po­nu­ją­cych rozmiarach. Następnie mijamy miej­sco­wość Przejęsław, dopływamy do jazu i elek­tro­wni wodnej, tu przenosimy pontony pra­wą stroną około 50 m. Bezpośrednio za elek­tro­wnią przepływamy przez dawny próg wod­ny, woda znacznie tu przyspiesza. Dalej rze­ka meandruje przez las, oraz wśród pól i łąk położonych w środku lasu. Dopływamy do znisz­czo­ne­go starego jazu w Ławszowej i po­ko­nu­je­my go z lewej strony. Przy moście drogowym w Ławszowej kończymy spływ. Trasa bar­dzo malownicza i zróżnicowana, polecamy spływy dla szkół, integracyjne dla firm oraz dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa V na odcinku Ławszowa-Luboszów

Długość odcinka: 6,030 km
Czas spływu: 2,5 godziny


Spływ zaczynamy przy moście drogowym w Ław­szo­wej. W krótkim czasie mijamy os­tat­nie zabudowania wsi i dalej płyniemy już tylko przez las w Borach Dolnośląskich. Mijamy wy­so­kie skarpy brzegów, odsłaniające geo­lo­gicz­ny przekrój ziemi, oraz dzikie piaszczyste pla­że, położone w środku lasu. Przy odrobinie szczę­ścia, możemy natknąć się na dzikie zwie­rzę­ta takie, jak: jeleń, sarna, dzik lub lis. W wielu miejscach, omijamy drzewa spusz­czo­ne do wody przez bobry. Przy tak malowniczej scenerii dopływamy do stopnia regulacyjnego w Lu­bo­szo­wie o wysokości 0,80 m (cie­ka­wos­tką jest, iż Luboszów, to najmniejsza miej­sco­wo­ść w Polsce, którą zamieszkują tylko dwie oso­by). Stopień przepływamy środkiem. Spływ kończymy przy moście drogowym autostrada Wroc­ław-Olszyna, Berlin. Trasa bardzo malownicza, meandrująca przez Bory Dolnośląskie. Polecana na spływy dla młodzieży szkolnej, integracyjne dla firm, oraz dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa VI na odc. Luboszów-Świętoszów

Długość odcinka: 6,120 km
Czas spływu: 3 godziny


Spływ zaczynamy przy moście drogowym auto­stra­da Wrocław - Olszyna, Berlin. Trasa wi­je się przez las w Borach Dolnośląskich. Brak progów wodnych, mimo to, natkniemy się na znaczną ilość przeszkód z pni drzew, zwa­lo­nych do wody, blokujących swobodny prze­pływ pontonów. Lasy wzdłuż rzeki obfitują w dziką zwierzynę, która znalazła tu spokój z dala od cywilizacji. Można zobaczyć ruiny mo­stu wojskowego, z którego korzystali żoł­nie­rze Armii Radzieckiej, przebywający tu na po­li­go­nie. Przed Świętoszowem, mijamy z le­wej strony jaz wodny i dalej płyniemy kanałem wodnym prowadzącym do elek­tro­wni. Przed elek­tro­wnią kończymy spływ przy moście dro­go­wym w Świętoszowie.


Trasa VII na odc. Ławszowa-Świętoszów

Długość odcinka: 12,600 km
Czas spływu: 5,5 godziny

Spływ zaczynamy przy moście drogowym w Ław­szo­wej. Trasa wiedzie przez las w Bo­rach Dolnośląskich. Jest to spływ bardzo długi, który pozwala nam obcować z dziką przyrodą, przez połowę dnia. Odcinek ten powstał dla wy­trwa­łych, z połączenia trasy V i VI. Prze­pły­wa­my przez próg wodny w Luboszowie i pły­nie­my pod mostem drogowym (autostrada Wroc­ław-Olszyna, Berlin). Po uporaniu się ze zwa­lo­ny­mi pniami drzew w rzece, mijamy rui­ny mostu, z którego korzystali żołnierze Armii Ra­dziec­kiej, podczas pobytu na terenie Świę­to­szo­wa. Spływ kończymy przy moście dro­go­wym w Świętoszowie.